عطر سنبل، عطر کاج

همان حرف های کادو پیچ شده ...

عطر سنبل، عطر کاج

همان حرف های کادو پیچ شده ...

زهرا خدائی
متولد دی ماه 72
با شناسنامه ای که شهریوری معرفی ام میکند!
کتاب خواندن را دوست دارم ...
موسیقی هم گوش میدهم مثل خیلی ها و بیشتر پلی لیست اهنگ های شادم را گوش میکنم، اما این دلیل بر این نیست که خیلی آدم سر خوش و خوشحالی هستم!
دو سال در دورترین جای ممکن از شهرم رفتم و تولید گیاهان دارویی خواندم.
قرار است باز بخوانم اما نمیدانم چه چیز ... شاید هم هیچ وقت دیگر چیزی نخوانم !

همسری دارم عالی و مهربان و خوب ... یک مرد تمام عیار :) کسی که بهانه ای شد تا دوباره بنویسم 

ولی اینجا دائمی نیست روزی می رسد که نوشته هایش خاک خواهند خورد.